Vrangstrup station (Vst) på Sjællandske Midtbane, nu på Sydbanens delstrækning mellem Ringsted og Næstved.

At Vrangstrup station blev anlagt med størrelse som Herlufmagle, indså man snart var en fejl. Et billetsalgssted med sidespor kunne nemt have klaret den beskedne trafik, som Vrangstrup station måtte nøjes med. Det var ikke stationens belig­genhed der var årsagen til det ringe resultat, for den lå kun en kilometer fra den ubetydelige landsby Vrangstrup (der boede knapt 200 mennesker i hele sognet); der var regnet med nogen trafik fra landsbyen Sandby, beliggende ved lande­vejen fra Glumsø til Vetterslev øst for banen, men dels var der to kilometer til stationen, og dels foretrak man fra gammel tid landevejstrafikken.

Det samme gjaldt den noget større landsby Vetterslev på Næstved-Ringsted landevej, og herfra var der endnu længere til stationen. Vetterslev havde fra 1870erne haft et brevsamlingssted og fra 1914 postekspedition, som imidlertid blev nedlagt og til beboernes ærgrelse genoprettet på Vrangstrup station i 1924. Men person­trafikken fulgte ikke med; selv i besættelsesårene var rejsendeantallet meget be­skedent. Det er ikke let at se, hvorfra stationen skulle have fået nogen trafik, for Susåen danner mod nord en grænse for oplandet, i hvilket der kun var et par skoler og et par kirker med tilbehør, spredt bebyggelse og ingen anden industri end et andelsmejeri og et teglværk, der begge lå dårligt for stationen.

Indretningen svarede omtrent til Herlufmagles. Også her blev i 1926 opført en bolig for en portør. Der var de samme moderne faciliteter (!) som i Glumsø med kloset m. v. i et udhus. Til gengæld var der oprindeligt 2000 m2 have, der rigtignok blev mindre, for hver gang stationen skiftede forstander eller mester. I 1928 var hans daglige tjeneste fra kl. 4 til 13.45, og som medhjælp havde han kun en overportør på stationen. Udover posthonoraret på 648 kr. + 5% var der ikke andre biindtægter.

Mærkværdigvis ofrede DSB en del på omlægning af læssesporet, som blev flyttet over på den anden side af hovedsporene; enderampen anbragtes tæt ved det murede varehus.

I stationens sidste år påstod stationsmesteren, at der kun var få daglige passa­gerer. Næsten alle havde bil - lige som hans søn, der havde arbejde i Ringsted! Stationsmesteren kom fra Fjenneslev, der var blevet nedlagt i 1962, og i løbet af et par år kunne han flytte igen, hvad han også havde været forberedt på. At Vrangstrup station ikke var blevet nedlagt tidligere, skyldtes hensynet til sikker­hedstjenesten, som nogen måtte varetage, indtil strækningen kunne fjernstyres. Det blev den fra 22. maj 1966, og stationen nedlagdes samme dag.

Stationsbygningen nedrevet januar 2016.

Print/export