Bandholm station (Bh) - opført i forbindelse med åbningen af Maribo-Bandholm jernbane 1869, med videre forbindelse til Bandholm Havn. Bandholm station 1869

Da Bandholmbanen i 1869 blev anlagt som forbindelse mellem Maribo købstad og dens havneby Bandholm, opførtes i Bandholm en egentlig stationsbygning, der i det ydre er bevaret.

Fra starten indeholdt bygningen tjenestebolig for stationsforvalteren, stationskontor, post- og telegrafekspedition, pakrum, 2 ventesale og banegårdsbeværtning. Der var ikke billetsalg, idet alt billetsalg foregik i togene de første år. I 1904 var Bandholm station bemandet med en stationsforvalter, en assistent, en vognmester og tre stationskarle.

Under 1. verdenskrig oplevede banerne på Lolland en stor trafik, og forholdene på Bandholm station blev for små. I 1920 byggedes det nuværende varehus (pakhus) og villaen nord for pakhuset, der blev ny tjenestebolig for stationsforstanderen. Boligen i hovedbygningen blev inddraget til kontorer.

Persontrafikken på Bandholmbanen blev efterhånden delvis udført af rutebiler. I 1938 blev der således kørt 6 dobbeltture med tog og 4 dobbeltture med rutebil. Fra 1948 begyndte der at køre skinnebusser på banen, indtil kørslen med persontog blev indstillet 3. oktober 1952. Bandholm station var nu ikke mere en togfølgestation(?), men der var fortsat jernbaneekspedition samt post- og telegrafekspedition.

I 1956 blev stationen igen ombygget. Der blev igen bolig i hovedbygningen, samt indrettet kiosk, ventesal og toilet for rutebilpassagerer.

Godstrafikken især i forbindelse med havnen var fortsat betydelig. I tiden efter 2. verdenskrig kunne der være to lokomotiver i gang på Bandholmbanen, og der var op til 11 ekstragodstog om dagen, når der kørtes kalk og kul til sukkerfabrikkerne. Godstrafikken forsatte frem til midten af 1999, hvor DSB's transportaftale med DLG ophørte. Der kørtes med rangertraktor efter behov, men i enkelte tilfælde var der så store godsmængder, at et større lokomotiv måtte anvendes.

Birketvejoverkørslen for havde manuelt betjente bomme indtil 1971 hvor bomanlægget erstattedes af et automatisk virkende advarselssignalanlæg.

Musumbanetiden

Museumsbanen Dansk Jernbane-Klub indledte kørsel på Bandholmbanen i 1962 i starten med omløb på havnen. Få år senere skete omløbet på Bandholm station.

Birketvejoverkørslen for havde manuelt betjente bomme indtil 1971.

Museumsbanen lejede sig ind i lokalerne på Bandholm station i 1978, og få år efter i 1984 købtes bygningen af Lollandsbanen. Områdets tilstand var efterhånden ikke ganske tiltrækkende. Hovedbygningen trængte til en istandsættelse. Syd for stationen lå en kommunal containerplads (genbrugsplads). Bortset fra selve sporene var stationsarealet temmelig tilgroet med buskads og lignende.

Museumsbanen gennemførte i 1997-98 en istandsættelse af stationen bl.a. med støtte fra EU. Hensigten var desuden at tilbageføre stationen til tiden omkring 1920. Der blev opført en selvstændig toiletbygning i 1998, så toilettet i hovedbygningen kunne nedlægges. Sporanlægget blev udvidet med et spor 3 med tilhørende perron mellem spor 2 og 3, og et blindspor (spor 0) med perron blev anlagt i forlængelse af spor for spor 1. Stationsbygningens ventesal blev restaureret til sit oprindelige udseende, der blev indrettet kontor med billetluge og boligen blev istandsat. Murværk, tag og skorstene blev restaureret og varehuset (pakhuset) fik ny beklædning.

De meste synlige elementer er hovedbygning og varehus. Af det oprindelige tilbehør bemærkes brønd med pulsometer (en dampdrevet vandpumpe), affaldskule, flagstang, enderampe og siderampe.

Museumsbanen har tilført forskelligt udstyr til stationen, bl.a. et - let modificeret - signal fra Nyråd (Kalvehavebanen), Gribskovbanens vandkran fra Gilleleje, læssekran fra Helsinge (oprindeligt Storkevad), vognkasse fra Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen og en meldeklokke. Formålet har dels været at bevare de egenartede dele, dels at vise dem i brug. I det hele taget er målet at vise et levende stationsmiljø anno 1920.

Flere troljer og dræsiner har fået plads i „Madsens troljeskur“, der blev opført 2010-11 overfor varehuset.

Fredningen

Planer om at forlænge Stationsvej i Bandholm over stationsarealet og videre ad nuværende Lindstrømsvej indebar, at stationsbygningen skulle nedrives. På initiativ af Dansk Jernbane-Klub blev den gamle bygning fredet i 1972, og Lindstrømsvej blev anlagt uden om stationen.

Print/export