Auditøren ved Statsbanerne 1909-46

Auditøren under Ministeriet for Offentlige Arbejder 1946-

Pr. 1.5.1906 oprettedes en midlertidig stilling som auditør ved Statsbanerne.

Ved lov nr. 59 af 1.4.1911 blev stillingen permanent. Auditørens opgave var at foretage undersøgelse og afgive indstilling i sager om uheld ved Statsbanerne og om statsbanepersonalets tjenstlige forhold.

Ved lov 301 af 6.6.1946 om statens tjenestemænd 274 ændredes stillingens betegnelse til Auditøren under Ministeriet for Offentlige Arbejder (fra 1987 Trafikministeriet). Herefter kunne ministeren for offentlige arbejder begære auditørens medvirken ved undersøgelse af andre under ministeriet ansattes tjenstlige forhold, ligesom auditøren skulle stå til rådighed for bestyrelserne for privatbanerne i tilfælde, hvor disse ønskede iværksat undersøgelse af uheldssager ved privatbanerne eller af privatbanefunktionærers tjenstlige forhold. Auditøren har siden foruden privatbanesager behandlet sager vedrørende luftfartsvæsenet, vejvæsen, vandbygningsvæsen m.m., men ikke vedrørende Post- og Telegrafvæsenet idet man fik egen auditørinstitution.

Sager, som fremsendtes til auditørbehandling, blev efter behandling sendt tilbage til de pågældende institutioner med de modtagne originale aktstykker sammen med forhørsudskrift og auditørens indstilling om sagernes afgørelse. Kun gennemslag af forhørsudskrifter og indstillingsskrivelser er forblevet i auditørens arkiv. Auditørens arkiv er afleveret til Statens Arkiver til og med 1959.

Indhold: Forhørsprotokoller 1906-68. Disciplinærsager, statsbanepersonale 1906-59. Disciplinærsager, privatbanepersonale 1914-59.

I dag er det Auditøren under transportministeriet

Auditøren under Transportministeriet forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd under Transportministeriet eller tilhørende virksomheder antages at have begået tjenstlig forseelse. Auditørinstitutionens arbejdsområde omfatter tjenestemænd i ministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. i tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller ovennævnte institutioner til bl.a. Post Danmark, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog a/s og Railion Danmark A/S.

Print/export