thumb|Lensed (1512) Et 'len' var fra middelalderen et landområde, som kongen overlod en lensmand at forvalte, mod visse modydelser.

Lensvæsenet menes at være opstået omkring det 8 - 10. århundrede i Frankrig, men i Danmark opstod de først på Valdemar Sejrs tid.

Lensmanden var kongens repræsentant i et område, og havde den øverste militære og civile myndighed.

Der var forskellige lenstyper:

  • 'Pantelen', som betaling for en kredit.
  • 'Afgiftslen', hvor kongen fik en fast afgift, og lensmanden beholdt resten af indtægterne.
  • 'Tjenestelen', hvor der for eksempel skulle stilles en vis militær styrke til kongen som betaling, mens lenets indtægter tilfaldt lensmanden.
  • 'Regnskabs- eller fadeburslen', hvor lensmanden var på fast løn mod at indtægterne tilfaldt kongen.
  • 'Fyrstelen', der ofte tilfaldt kongens familie.

Der var ikke tale om arvelighed, med mindre det var pantelen der løb til pantet var indfriet, så det var på mange måder gunstigt for en lensmand at låne kongen penge, da han sjældent var istand til at betale tilbage. På den måde kunne man sikre lenet til næste generation.

I 1660 blev de danske len omdannet til amter (Danmarks amter (1662-1793)).

Ordet len fik en ny betydning da kong Christian 5. ved forordning af 1671 gav mulighed for at adelige der ejede jord godt kunne oprette grevskaber og baronier, og samtidigt få titel af henholdsvis lensgreve eller lensbaron.

Efter tysk forebillede blev Sønderjylland i 1200-tallet forlenet til de slesvigske hertuger (et arvelig fyrstelen). Hertugdømmet Slesvig var indtil de slesvigske krige i 1800-tallet et dansk len, ligesom Hertugdømmet Holsten var et tysk len.

Eksterne henvisninger
Se også
Eksterne henvisninger

*[http://www.jenschristian.dk/nyborg.htm Artikel indeholdende afsnit om Dansk og tysk lensret] *[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59235 Bekendtgørelse af lov om lenskontrollen] *[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59261 Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom]

Print/export