Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:udtorringen_af_kolindsund [2010/01/19 05:29]
farallon
historie:udtorringen_af_kolindsund [2010/01/19 06:10] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +{{ :​historie:​kolindsund.jpg?​x200|Kolindsund 1827}}
 +**Kolindsund** er et tørlagt [[sund]] på [[Djursland]] med en længde på ca. 25 kilometer. Sundet havde i [[stenalder]]en forbindelse fra [[Grenaa]] via [[Auning]] til [[Randers Fjord]] og [[Hevring Bugt]]. Det nordøstlige [[Djursland]] var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang [[saltvand]]. Efter [[vikingetid]]en tilsandede fjordmundingen og Kolindsund blev til en lavvandet sø. Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der har været mulighed for store [[rørskov]]e på det lave vand. 
  
 +Fra ca. [[jernbaner:​1872]] til [[jernbaner:​1880]] gennemførtes projektet med tørlægningen af Kolindsund.
 +I marts 1872 blev der dannet et [[aktieselskab]] med hovedsæde i [[København]].
 +Aktieselskabet forestod selve anlægsarbejdet,​ som påbegyndtes i maj måned 1872. Landkanalerne og [[Gren Å]]en blev gravet ud med hakke, skovl og trillebør i perioden 1872-73, og søen blev tømt for vand i sommeren 1874. Arbejdet skred godt frem og så tidligt som den 3. maj 1874 gik pumperne i gang ved de nyopførte anlæg, og vandet sank 1,30 cm om dagen. I 1877 var det meste af arealerne tilsået med græsfrø. Herved blev ca. 2.500 ha særdeles frugtbar landbrugsjord indvundet og tørlagt. De indvundne arealer blev opdelt i fenner på 6 tdr. land (3,3 ha). 
 +
 +I perioden fra 1880 og de følgende år opførte Aktieselskabet en række gårde i Kolindsund og ansatte bestyrere til af forestå driften. I [[1921]] blev jorden og gårdene, der hørte ind under Aktieselskabet solgt til private ejere. Ændringen af ejerforholdene kom til at betyde meget for dyrkningsforholdene,​ idet de nye ejere satte ind på dyrkning af andre afgrøder. Kendetegnet for ejendommene i Kolindsund er at de siden tørlægningen er blevet drevet som "​rene"​ planteavlsbrug (uden husdyrhold). ​
 +
 +I 1930'​erne var [[kanal]]er,​ [[dige]]r, [[pumpestation]]er m.v. efterhånden blevet forældede; samtidig var Lodsejerlauget´s organisation ikke tidssvarende. Landmændene i Kolindsund henvendte sig derfor til [[Folketinget]]. Der efterfølgende blev vedtaget er særlig lov om Kolindsund; Lov nr. 139 af 2. maj [[1934]].
 +
 +I dag er Kolindsund et fortsat meget frugtbart landbrugsområde,​ hvor der dyrkes korn- og frøafgrøder.
 +
 +  *[[jernbaner:​Østjyske Jernbane]]
Print/export